Obchodní a nákupní podmínky internetového obchodu DIETA-SHOP.COM

1. Obecná ustanovení

Obchodní podmínky DIETA-SHOP platí pro nákup v internetovém obchodě www.dieta-shop.com. Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.dieta-shop.com je Mgr. Bronislava Gallouxe, sídlo firmy: Jánošíkova 49, 903 01 Senec, provoz: Akademická 4, 949 01 Nitra, tel: 037/3811569, mail: kontakt@dieta-shop.com, IČ: 46654828, DIČ: 1040749930, DIČ: SK1040749930 , číslo živnostenského rejstříku 430-41358 - provozovatel internetového obchodu www.dieta-shop.com

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami dieta-shop.com zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 250/2007 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákonem č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami dieta-shop.com zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.

 
2. Definice

Spotřebitelská smlouva - je kupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel, který nemohl individuálně ovlivnit obsah dodavatelem předem připraveného návrhu na uzavření smlouvy

Prodávající (dodavatel) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Spotřebitel (kupující) - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

Kupující, který není spotřebitelem - je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

Postup uzavření kupní smlouvy:

Objednávka kupujícího provedena prostřednictvím webového sídla představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen při zadání objednávky poskytnout dodavateli údaje potřebné pro uzavření a plnění kupní smlouvy:

- Kupující, ve kterém je spotřebitelem uvede jméno, příjmení, bydliště, adresu doručení, pokud je jiná, než adresa bydliště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty,

- Kupující, který není spotřebitelem, kromě údajů podle odstavce výše uvede i obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je vystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy, identifikace kupujícího, potvrzení objednávky a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty, doručení zboží, registrace na internetovém obchodě www.dieta-shop.com, realizování marketingových aktivit, informací o novinkách a akciových nabídkách.

Po odeslání objednávky kupujícím, bude kupujícímu zasláno potvrzení o přijetí objednávky na jím zadanou adresu elektronické pošty. Odesláním objednávky je kupující seznámen, že součástí jeho plnění je povinnost zaplatit kupní cenu. Závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího nastává v momentě, kdy prostřednictvím elektronické pošty zašle kupujícímu mail o oznámení odeslání objednávky nebo potvrzení o tom, že je zboží připraveno k vyzvednutí. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Obchodní podmínky - smluvní ustanovení dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující v momentu odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že před uskutečněním své objednávky se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí.

3. Odstoupení od smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) z.č. 102/2014 CFU, kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

2. Zboží se považuje za převzatý spotřebitelům okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se

a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,

b) dodává zboží sestávající z několika kusů, okamžikem převzetí posledního kusu,

c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

3. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

4. Odstoupit od smlouvy není možné:

Kupující bere na vědomí, že je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen neprodleně o tom uvědomit prodávajícího. Pokud Zboží vykazuje zjevné vady, tj zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v poškozeném transportním obalu, je Kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny podle zvolení Kupujícího.

V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou reklamaci.

Délka záruční doby pro kupující, kteří jsou spotřebiteli je 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá; doporučujeme zboží pojistit.

V případě pokud:

- se jedná o vadu odstranitelnou, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna bez zbytečného odkladu resp. právo na výměnu věci. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn namísto odstranění chyby vyměnit vždy vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže

- se jedná o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit

- se jedná o vadu neodstranitelnou, která ale nebrání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku použije, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma stranami (e-mailem nebo doporučeným dopisem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.

Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout

Reklamace se uplatňuje elektronickou poštou na adrese: kontakt@dieta-shop.com

Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad potvrzující koupi zboží (faktura), záruční list (pokud byl dodán současně se zbožím) a vyplněný reklamační list, který vám zašleme obratem prostřednictvím mailu. Vyžádat si jej můžete telefonicky na tel.číslo +421 944 736 856 nebo mailem na adrese kontakt@dieta-shop.com

V situaci, kdy je Zboží třeba zaslat Prodávajícímu, koná Kupující tak, aby byl Zboží zabaleno do vhodného obalu, který Zboží dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům na přepravu Zboží. V případě přepravy křehkého Zboží, doporučujeme označit zásilku příslušnými symboly.

V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj zejména při:

porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku nějaké jsou používání Zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

5. V případě, že spotřebitel již převzal objednané zboží, je povinen jej vrátit v originálním nepoškozeném balení s dokladem o koupi. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. V případě, že spotřebitel vrátí objednané zboží poškozené, částečně spotřebovaný resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, ve kterém byl prodávajícím odeslán, bere na vědomí, že prodávající je oprávněn si takto vzniklou škodu, kterou je prodávající povinen prokázat, uhradit z částky, která byla uhrazena spotřebitelům za objednané zboží.

6. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je používán, poškozený nebo neúplný, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve skutečné výši, náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulovány dle ceníku pro pozáruční servis zboží.

Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu všeobecných obchodních podmínek prodávajícímu uhradit náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

7. Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží

8. Spotřebitel je zároveň povinen v odstoupení od smlouvy uvést kontaktní údaje a číslo účtu, na který má být uhrazena částka za objednané zboží poukázána ze strany prodávajícího. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy vám zašleme obratem prostřednictvím mailu. Vyžádat si jej můžete telefonicky na tel.číslo +421 944 736 856 nebo mailem na adrese kontakt@dieta-shop.com.

9.Predávajúci se zavazuje, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.

10. Při odstoupení od smlouvy kupující snáší přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Při odstoupení od smlouvy kupující snáší přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

11. V případě, že kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle těchto Všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

4. Reklamace zboží a odpovědnost za chyby

Kupující bere na vědomí, že je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen neprodleně o tom uvědomit prodávajícího. Pokud Zboží vykazuje zjevné vady, tj zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v poškozeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny podle zvolení Kupujícího.

V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou reklamaci

Délka záruční doby pro kupující, kteří jsou spotřebiteli je 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, (viz. Kontakty) odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele . Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá; doporučujeme zboží pojistit.

Délka záruční doby pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli je 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, (viz. Kontakty) odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele . Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá; doporučujeme zboží pojistit. V případě pokud:

- se jedná o vadu odstranitelnou, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna bez zbytečného odkladu resp. právo na výměnu věci. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn namísto odstranění chyby vyměnit vždy vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže

- se jedná o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit

- se jedná o vadu neodstranitelnou, která ale nebrání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku použije, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma stranami (e-mailem a doporučeným dopisem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.

Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

Reklamace se uplatňuje elektronickou poštou na adrese: kontakt@dieta-shop.com

Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad potvrzující koupi zboží (faktura), záruční list (pokud byl dodán současně se zbožím) a vyplněný reklamační list, který vám zašleme obratem prostřednictvím mailu. Vyžádat si jej můžete telefonicky na tel.číslo +421 944 736 856 nebo mailem na adrese kontakt@dieta-shop.com

V situaci, kdy je Zboží třeba zaslat Prodávajícímu, koná Kupující tak, aby byl Zboží zabaleno do vhodného obalu, který Zboží dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům na přepravu Zboží. V případě přepravy křehkého Zboží, doporučujeme označit zásilku příslušnými symboly.

V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, (viz. Kontakty) odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj zejména při:

porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku nějaké jsou

používání Zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

5. Platební podmínky

V internetovém obchodě www.dieta-shop.com může kupující uhradit kupní cenu tímto způsobem:

dobírka - nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží zaplatíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli, kurýrovi (GLS). Zboží obdržíte do 24 až 48 hodin od momentu, kdy jste si objednávku vytvořili.

bankovní převod - po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Za zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet vedený ve VÚB. Zboží obdržíte do 24 až 48 hodin od okamžiku, kdy nám naběhne vámi zaplacená částka na náš účet.

platební karty PayPal - po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu PayPal, kde zadáte potřebné údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě. Zboží obdržíte do 24 až 48 hodin od zaplacení
.

6. Dodací podmínky

Dodací lhůta začíná běžet dnem přijetí závazné objednávky, která obsahuje všechny potřebné údaje pro její vyřízení. V případě, že se objednané zboží nenachází na skladě, prodávající se zavazuje neprodleně o tom uvědomit kupujícího a dohodnout se s ním na dalším postupu. Cena dopravy závisí na hmotnosti zboží. Zboží v hodnotě nad 71 € posíláme s poštovným zdarma. Internetový obchod www.dieta-shop.com dodává své produkty prostřednictvím:

    
kurýr společnosti GLS - doručení zásilky do 2 pracovních dnů. Zákazník, který si zvolí tento typ dopravy, by se měl v době doručení zdržovat na adrese, kterou uvedl v objednávce. V případě, že Vás nezastihne kurýr společnosti GLS na dodací adrese, bude Vás telefonicky kontaktovat a dohodne se s Vámi na dalším postupu.

POŠTOVNÉ ČESKÁ REPUBLIKA (zdarma při nákupu v hodnotě nad 71 euro) - platba v Kč:

a) Poplatky za přepravu kurýrní službou pro Českou republiku:

    
zásilky včetně balného do 2 kg - 5,17 eur
    
zásilky včetně balného do 3 kg - 5,58 eur
    
zásilky včetně balného do 5 kg - 5,88 eur
    
zásilky včetně balného do 10 kg - 6,60 eur
    
zásilky včetně balného do 15 kg - 7,34 eur
    
zásilky včetně balného do 20 kg - 8,07 eur
    
zásilky včetně balného do 25 kg - 9,19 eur
    
zásilky včetně balného do 30 kg - 10,68 eur
   
zásilky včetně balného do 40 kg - 13,25 eur

 
-číslo účtu pro klienty z České republiky (FIO banka - tuzemský účet v Kč-bez poplatků): 2900452773/2010

 
b) Poplatky za přepravu na DOBÍRKU pro Českou republiku:

    
zásilky včetně balného do 2 kg - 6,97 eur
    
zásilky včetně balného do 3 kg - 7,38 eur
    
zásilky včetně balného do 5 kg - 7,68 eur
    
zásilky včetně balného do 10 kg - 8,40 eur
    
zásilky včetně balného do 15 kg - 9,14 eur
    
zásilky včetně balného do 20 kg - 9,87 eur
    
zásilky včetně balného do 25 kg - 10,99 eur
    
zásilky včetně balného do 30 kg - 12,48 eur
    
zásilky včetně balného do 40 kg - 15,05 eur

POZOR! DOBÍRKA!
Tím, že si zákazník vytvořil objednávku přichází k uzavření kupní smlouvy dle občanského zákoníku, a tudíž zákazník je povinen zboží převzít a zaplatit.
Zákon o ochraně spotřebitele sice umožňuje zákazníkovi zboží vrátit do 7 dnů od převzetí, ale v žádném případě mu NEUMOŽŇUJE zboží nepřevzít.

7. Ceny

Všechny ceny uvedené na stránkách jsou konečné, včetně DPH a bez dalšího navýšení. Provozovatel stránky si vyhrazuje právo na změnu cen v případě neoprávněného zásahu do obsahu. Konečná cena pro kupujícího je uvedena v potvrzení objednávky.

Dodavatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před jeho odesláním, pokud se zjistí, že cena nabízeného zboží nebyla uvedena správně. V tomto případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nebude kupní smlouva uzavřena a objednávka bude dodavatelem stornována.

8. Slevy a slevové kupóny

V případě, že sleva nebo slevový kupón bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout.

V takovém případě je klient informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy, či uplatněného kuponu.

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo k slevě (formou psané informace) nebo je u slevy uveden odkaz na webových stránkách, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány.

Každou slevu nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě vícenásobného použití má prodejce právo neuznat duplicitní slevu.

V případě, že je hodnota dárkové poukázky či slevového kuponu vyšší, než hodnota nákupu, rozdíl se nepřevádí na nový kupón a nevyčerpaná částka se zpětně neproplácí.

9. Závěrečná ustanovení

Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky směřující k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli známé z vlastního procesu uskutečnění objednávky. Smlouva se uzavírá v slovenském jazyce, popřípadě je možné ji uzavřít iv jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost opravovat chyby, které vznikly při zadávání dat před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky umožňují spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci. Obchodní podmínky internetového obchodu www.dieta-shop.com platí od 16.4.2012.

Kupující odesláním objednávky dává souhlas se zpracováním údajů dle zákona č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

 
Chcete se nás na něco zeptat? Vaše dotazy adresujte na: kontakt@dieta-shop.com nebo nám zavolejte na tel.číslo: čísle +421 944 736 856.

Zpracování osobních údajů v souladu s nařízením EU - GDPR

V souvislosti s obecným evropským nařízením o ochraně osobních údajů (angl. Zkratka GDPR - General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjádření souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů v e-shopu www.DIETA-SHOP.com. Účelem nařízení GDPR je vyšší míra ochrany Vašich osobních údajů a přehled o jejich zpracování a Vašich právech.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně s vaším souhlasem. A je na vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne, nebo ne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a jednou poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. Vaše rozhodnutí plně respektujeme.


Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. Rádi bychom Vás proto informovali o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

1. Účel zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem realizace Vašich objednávek, objednaných služeb, fakturace nebo pro účely doručení objednávek na Vaši kontaktní adresu.

        
Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky nebo zákaznické linky.
        
Upozornění na dostupnost zboží. V případě, že požádáte o hlídání dostupnosti zboží, zpracujeme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.
        
Zákaznická podpora. Na zajištění zákaznického servisu a na odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě nezbytného splnění těchto smluv.
        
Komunikace. Shromážděné údaje využíváme s cílem komunikace s Vámi a její individuálního přizpůsobení. Můžeme Vás například kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, abychom Vám pomohli vytvořit nebo dokončit Vaši objednávku, sdělit aktuální stav Vaší žádosti, objednávky či reklamace nebo k ní od Vás získali další informace nebo Vás upozornit, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu vašeho účtu.

2. Rozsah zpracování

Zpracováváme následující zákaznické údaje, které jsou potřebné pro realizaci objednávek a které nám poskytujete vědomě:

     jméno
     příjmení
     ulice a číslo popisné
     poštovní směrovací číslo
     město
     stát
     krajina
     telefonní číslo
     název společnosti
     IČO
     DIČ
     DPH
     e-mailová adresa

Údaje, které nám poskytujete nevědomě:

     IP adresa

3. Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 10 let (na základě článku č. 431/2002 CFU o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) od poslední realizované objednávky.

4. Soubory Cookies

Pro potřeby přizpůsobení obsahu našeho e-shopu www.dieta-shop.com Vašim preferencím používáme soubory Cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které si ukládá náš e-shop do Vašeho webového prohlížeče při jeho návštěvě. Pokud nesouhlasíte s použitím souborů Cookies, nastavte si vlastní pravidla pro použití Cookies ve webovém prohlížeči na Vašem zařízení. V případě, že zakážete použití souborů Cookies, může být funkčnost e-shopu omezená.

5. Reklamní a propagační služby (tzv.Newsletter)

V e-shopu DIETA-SHOP.COM používáme mimo vybavení objednávek Vaše kontakty k zasílání reklamních nebo obchodních sdělení našeho obchodu. Jedná se o zpracování následujících údajů:

    
jméno
    
příjmení
    
e-mailová adresa

Údaje uživatelů, kteří se přihlásili k odebírání novinek z e-shopu (tzv. Newsletter) jsou odesílány a zpracovávány třetí stranou v rámci EU - francouzskou společností MAILJET SAS, 13-13 bis Rue de l'Aubrac, 75012 Paris, France, která provozuje službu Emailing a která dodržuje zásady evropského nařízení na ochranu osobních údajů. Dostupné jsou na webové adrese https://fr.mailjet.com/securite-et-confidentialite/

6. Právo na přístup k údajům

Uživatel e-shopu DIETA-SHOP.COM má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů.

7. Právo na přenositelnost údajů

Povinností správce je prodat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost jejich v takto získané podobě prodat jinému správci.

Nástroj pro stažení dat je uživateli dostupný v části "Účet> Ochrana osobních údajů (GDPR)" svého zákaznického účtu.

8. Právo na opravu údajů

Uživatel má právo v případě podezření na nesprávnost uložených dat požádat správce údajů o opravu. Své údaje si může upravovat v části "Účet" svého zákaznického účtu.

9. Právo na omezené zpracování dat

Uživatel má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, nebo znepřístupnit vybrané osobní údaje, nebo dočasně odstranil zveřejněné údaje.

10. Právo na vymazání údajů

Uživatel má právo na vymazání svých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul zákonný důvod jejich případné archivace. Při požadavku na vymazání údajů budou všechny nenávratně vymazány a související objednávky (pokud existují) anonymizované.

11. Právo na zapomnění

Uživatel má právo na provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření, k vymazání všech odkazů na své osobní údaje a jejich kopie, pokud pominul zákonný důvod jejich případné archivace.

12. Právo vznést námitky

Uživatel má právo vznést proti zpracování osobních údajů, nebo pokud nemá možnost uplatnit právo na výmaz.

13. Právo podat stížnost

Uživatel má právo podat stížnost orgánu dozoru pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je v rozporu s nařízením GDPR.

14. Zaznamenávání požadavků uživatelů

Provozovatel e-shopu DIETA-SHOP.COM je povinen zaznamenávat všechny požadavky uživatelů v souvislosti se stažením, opravou a vymazáním jeho údajů.

15. Zajištění ochrany údajů

Disponujeme moderními technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných dat před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo jiným možným zneužitím.

V případě neposkytnutí souhlasu a osobních údajů Vám nebudeme moci na základě Evropského nařízení o ochraně osobních údajů poskytnout žádné služby.

V Senci, 25.5.2018


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop