Obchodné a nákupné podmienky internetového obchodu 

DIETA-SHOP.COM

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky DIETA-SHOP platia pre nákup v internetovom obchode www.dieta-shop.com. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.dieta-shop.com je Mgr. Bronislava Galloux, sídlo firmy : Jánošíkova 49, 903 01 Senec, prevádzka : Akademická 4, 949 01 Nitra, tel: 037/3811569, mail: kontakt@dieta-shop.com,  IČO : 46654828, DIČ : 1040749930, IČ DPH : SK1040749930, číslo živnostenského registra 430-41358 - prevádzkovateľ internetového obchodu www.dieta-shop.com

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami dieta-shop.com zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami dieta-shop.com zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 

3. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpiť od zmluvy nie je možné u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy vám zašleme obratom prostredníctvom mailu. Vyžiadať si ho môžete telefonicky na tel.čísle 037 3811569 alebo mailom na adrese kontakt@dieta-shop.com. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

4. Reklamácia tovaru a zodpovednosť za chyby

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

- sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

- sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť

- sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny

Formulár pre reklamáciu tovaru vám zašleme obratom prostredníctvom mailu. Vyžiadať si ho môžete telefonicky na tel.čísle 037 3811569 alebo mailom na adrese kontakt@dieta-shop.com. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa reklamácie tovaru vrátiť spotrebiteľovi všetky platby za reklamovaný tovar, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

 

5. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.dieta-shop.com môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi (GLS). Tovar obdržíte do 24 až 48 hodín od momentu, kedy ste si objednávku vytvorili.

bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený vo VÚB. Tovar obdržíte do 24 až 48 hodín od momentu, keď nám nabehne vami zaplatená suma na náš účet.

platobné karty PayPal – po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu PayPal, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. Tovar obdržíte do 24 až 48 hodín od zaplatenia.

 

6. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Cena dopravy závisí od hmotnosti tovaru. Tovar v hodnote nad 71 € posielame s poštovným zadarmo. Internetový obchod www.dieta-shop.com dodáva svoje produkty prostredníctvom:

 • kuriér spoločnosti GLS - doručenie zásielky do 2 pracovných dní. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke. V prípade, ak Vás nezastihne kuriér spoločnosti GLS na dodacej adrese, bude Vás telefonicky kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.
 • osobný odber - objednaný tovar si môžete vyzdvihnúť osobne v našej prevádzke na Akademickej 4, 94901 Nitra. O tom, že je Váš tovar pripravený k odberu, Vás budeme informovať e-mailom a telefonicky. Platiť za tovar je potrebné vopred bankovým prevodom alebo platobnou kartou cez bezpečnostnú platobnú bránu PayPal. Tel.kontakt na osobný odber tovaru: 037 3811569.  


POŠTOVNÉ SLOVENSKÁ REPUBLIKA (zadarmo pri nákupe v hodnote nad 71 euro):

 a)Poplatky za prepravu kuriérskou službou pre Slovenskú republiku :

 • zásielky vrátane balného do 1 kg - 3,74 eur
 • zásielky vrátane balného do 2 kg - 3,88 eur
 • zásielky vrátane balného do 3 kg - 4,02 eur
 • zásielky vrátane balného do 5 kg – 4,42 eur
 • zásielky vrátane balného do 10 kg – 4,98 eur
 • zásielky vrátane balného do 15 kg – 5,56 eur
 • zásielky vrátane balného do 20 kg – 6,36 eur
 • zásielky vrátane balného do 25 kg – 7,18 eur

 • zásielky vrátane balného do 30 kg – 7,74 eur

 • zásielky vrátane balného do 40 kg – 10,08 eur

Číslo účtu pre klientov zo Slovenskej republiky : SK4402000000001434244162                                             

 b)Poplatky za prepravu na DOBIERKU pre Slovenskú republiku):

 • zásielky vrátane balného do 1 kg - 4,82 eur

 • zásielky vrátane balného do 2 kg - 4,96 eur

 • zásielka vrátane balného do 3 kg - 5,10 eur

 • zásielky vrátane balného do 5 kg – 5,50 eur
 • zásielky vrátane balného do 10 kg – 6,06 eur
 • zásielky vrátane balného do 15 kg – 6,64 eur
 • zásielky vrátane balného do 20 kg – 7,44 eur
 • zásielky vrátane balného do 25 kg – 8,26 eur
 • zásielky vrátane balného do 30 kg – 8,82 eur
 • zásielky vrátane balného do 40 kg – 11,16 eur

Neprevzatím tovaru sa právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu nedá uplatniť.

Ak zákazník objednaný tovar neprevezme alebo odmietne prevziať, je povinný uhradiť náklady za poštovné a balné + náklady kuriérskej služby za vrátenie dobierky. Zákazník je povinný uhradiť tieto náklady do 7 dní od neprevzatia zásielky.

 

POŠTOVNÉ ČESKÁ REPUBLIKA (zadarmo pri nákupe v hodnote nad 71 euro) - platba v Kč:

a) Poplatky za prepravu kuriérskou službou pre Českú republiku :

 • zásielky vrátane balného do 2 kg – 5,17 eur
 • zásielky vrátane balného do 3 kg – 5,58 eur
 • zásielky vrátane balného do 5 kg – 5,88 eur
 • zásielky vrátane balného do 10 kg – 6,60 eur
 • zásielky vrátane balného do 15 kg – 7,34 eur
 • zásielky vrátane balného do 20 kg – 8,07 eur
 • zásielky vrátane balného do 25 kg – 9,19 eur
 • zásielky vrátane balného do 30 kg – 10,68 eur
 • zásielky vrátane balného do 40 kg – 13,25 eur

 -číslo účtu pre klientov z Českej republiky (účet v Kč-bez poplatkov) : SK4383300000002900452773

 b) Poplatky za prepravu na DOBIERKU pre Českú republiku :

 • zásielky vrátane balného do 2 kg – 6,97 eur
 • zásielky vrátane balného do 3 kg – 7,38 eur
 • zásielky vrátane balného do 5 kg – 7,68 eur
 • zásielky vrátane balného do 10 kg – 8,40 eur
 • zásielky vrátane balného do 15 kg – 9,14 eur
 • zásielky vrátane balného do 20 kg – 9,87 eur
 • zásielky vrátane balného do 25 kg – 10,99 eur
 • zásielky vrátane balného do 30 kg – 12,48 eur
 • zásielky vrátane balného do 40 kg – 15,05 eur

POŠTOVNÉ RAKÚSKO (zadarmo pri nákupe v hodnote nad 71 euro):

a) Poplatky za prepravu kuriérskou službou pre Rakúsko :

 • zásielky vrátane balného do 2 kg – 5,56 eur
 • zásielky vrátane balného do 3 kg – 6,23 eur
 • zásielky vrátane balného do 5 kg – 6,52 eur
 • zásielky vrátane balného do 10 kg – 7,25 eur
 • zásielky vrátane balného do 15 kg – 7,98 eur
 • zásielky vrátane balného do 20 kg – 8,71 eur
 • zásielky vrátane balného do 25 kg – 9,58 eur
 • zásielky vrátane balného do 30 kg – 10,81 eur
 • zásielky vrátane balného do 40 kg – 12,54 eur   

 - Číslo účtu pre klientov z Rakúska : SK4402000000001434244162, BIC /SWIFT: SUBASKBXXXX

POŠTOVNÉ MAĎARSKO (zadarmo pri nákupe v hodnote nad 71 euro):

a) Poplatky za prepravu kuriérskou službou pre Maďarsko :

 • zásielky vrátane balného do 2 kg – 4,54 eur
 • zásielky vrátane balného do 3 kg – 4,94 eur
 • zásielky vrátane balného do 5 kg – 5,23 eur
 • zásielky vrátane balného do 10 kg – 5,96 eur
 • zásielky vrátane balného do 15 kg – 6,70 eur
 • zásielky vrátane balného do 20 kg – 7,43 eur
 • zásielky vrátane balného do 25 kg – 8,29 eur
 • zásielky vrátane balného do 30 kg – 9,53 eur
 • zásielky vrátane balného do 40 kg – 11,26 eur

 - Číslo účtu pre klientov z Maďarska : SK4402000000001434244162, BIC /SWIFT: SUBASKBXXXX

POŠTOVNÉ VEĽKÁ BRITÁNIA ( zadarmo pri nákupe v hodnote nad 150 euro) - tovar posielame každé 2 týždne

 • zásielky vrátane balného do 15 kg – 15 eur
 • zásielky vrátane balného od 15 do 100 kg - 1 euro za každé kilo

 - Číslo účtu pre klientov z Veľkej Británie: SK4402000000001434244162, BIC /SWIFT: SUBASKBXXXX

POŠTOVNÉ OSTATNÉ ŠTÁTY EURÓPSKEJ ÚNIE :

Ceny poštovného (balné zadarmo) do ostatných štátov Európskej únie (Slovenská pošta - poistený balík 1.triedy do 100 eur) :

 • zásielky vrátane balného do 1 kg - 17,50 eur
 • zásielky vrátane balného do 2 kg - 19,50 eur
 • zásielky vrátane balného do 5 kg – 26,50 eur
 • zásielky vrátane balného do 10 kg – 39,00 eur
 • zásielky vrátane balného do 15 kg – 50,50 eur

- Číslo účtu pre klientov z EÚ : SK4402000000001434244162, BIC /SWIFT: SUBASKBXXXX

V prípade záujmu objednania tovaru aj do iných krajín mimo EÚ, kontaktujte nás prosím na mail : kontakt@dieta-shop.com


POZOR ! DOBIERKA !
Tým, že si zákazník vytvoril objednávku prichádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, a teda zákazník je povinný tovar prevziať a zaplatiť.
Zákon o ochrane spotrebiteľa síce umožňuje zákazníkovi tovar vrátiť do 7 dni od prevzatia, ale v žiadnom prípade mu NEUMOŽŇUJE TOVAR NEPREVZIAŤ.

 

7. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná.

8. Zľavy a zľavové kupóny

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť.

V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

Každú zľavu, alebo kupón je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo neuznať duplicitnú zľavu.

V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky či zľavového kupónu vyššia, než hodnota nákupu, rozdiel sa neprevádza na nový kupón a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

 

9. Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky internetového obchodu www.dieta-shop.com platia od 16.4.2012.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

Chcete sa nás na niečo opýtať? Vaše otázky adresujte na : kontakt@dieta-shop.com alebo nám zavolajte na tel.číslo: čísle 0944 736 856.


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop