Obchodné a nákupné podmienky internetového obchodu DIETA-SHOP.COM

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky DIETA-SHOP platia pre nákup v internetovom obchode www.dieta-shop.com. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.dieta-shop.com je Mgr. Bronislava Galloux, sídlo firmy : Jánošíkova 49, 903 01 Senec, prevádzka : Akademická 4, 949 01 Nitra, tel: 037/3811569, mail: kontakt@dieta-shop.com,  IČO : 46654828, DIČ : 1040749930, IČ DPH : SK1040749930, číslo živnostenského registra 430-41358 - prevádzkovateľ internetového obchodu www.dieta-shop.com

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami dieta-shop.com zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami dieta-shop.com zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy

Predávajúci (dodávateľ)– osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľ (kupujúci)– fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Postup uzatvorenia kúpnej zmluvy:

Objednávka kupujúceho vykonaná prostredníctvom webového sídla predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný pri zadaní objednávky poskytnúť dodávateľovi údaje potrebné pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy:

-        Kupujúci,vktorý je spotrebiteľom uvedie meno, priezvisko, bydlisko, adresu doručenia, ak je iná, než adresa bydliska, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty,

-        Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, okrem údajov podľa odseku vyššie uvedie aj obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.dieta-shop.com , realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

Po odoslaní objednávky kupujúcim, bude kupujúcemu zaslané potvrdenie o prijatí objednávky na ním zadanú adresu elektronickej pošty. Odoslaním objednávky je kupujúci oboznámený, že súčasťou jeho plnenia je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Záväzné potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho nastáva v momente, keď prostredníctvom elektronickej pošty zašle kupujúcemu mail o oznámení expedovaní objednávky alebo potvrdenie o tom, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Odstúpenie od zmluvy

1. V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. a) z.č. 102/2014 Z.z., má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

2. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých kusov, okamihom prevzatia posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

3. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

4. Odstúpiť od zmluvy nie je možné:

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju reklamáciu.

Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi je 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.

V prípade ak:

- sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

- sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť

- sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť

Reklamácia sa uplatňuje elektronickou poštou na adrese: kontakt@dieta-shop.com

Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra), záručný list (ak bol dodaný súčasne s tovarom) a vyplnený reklamačný list, ktorý vám zašleme obratom prostredníctvom mailu. Vyžiadať si ho môžete telefonicky na tel.čísle +421 944 736 856 alebo mailom na adrese kontakt@dieta-shop.com

V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu Tovaru. V prípade prepravy krehkého Tovaru, odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi.

V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri:

porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú používanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.

5. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení s dokladom o kúpe. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

7. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru

8. Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy vám zašleme obratom prostredníctvom mailu. Vyžiadať si ho môžete telefonicky na tel.čísle +421 944 736 856 alebo mailom na adrese kontakt@dieta-shop.com .

9.Predávajúci sa zaväzuje, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

10. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

11. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu. 

4. Reklamácia tovaru a zodpovednosť za chyby

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju reklamáciu

Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi je 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, (viď. kontakty) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.

Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, (viď. kontakty) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť. V prípade ak:

- sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

- sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť

- sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Reklamácia sa uplatňuje elektronickou poštou na adrese: kontakt@dieta-shop.com

Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra), záručný list (ak bol dodaný súčasne s tovarom) a vyplnený reklamačný list, ktorý vám zašleme obratom prostredníctvom mailu. Vyžiadať si ho môžete telefonicky na tel.čísle +421 944 736 856 alebo mailom na adrese kontakt@dieta-shop.com

V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu Tovaru. V prípade prepravy krehkého Tovaru, odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi.

V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, (viď. kontakty) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri:

porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú

používanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.

5. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.dieta-shop.com môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi (GLS). Tovar obdržíte do 24 až 48 hodín od momentu, kedy ste si objednávku vytvorili.

bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený vo VÚB. Tovar obdržíte do 24 až 48 hodín od momentu, keď nám nabehne vami zaplatená suma na náš účet.

platobné karty PayPal – po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu PayPal, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. Tovar obdržíte do 24 až 48 hodín od zaplatenia.

6. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Cena dopravy závisí od hmotnosti tovaru. Tovar v hodnote nad 71 € posielame s poštovným zadarmo. Internetový obchod www.dieta-shop.com dodáva svoje produkty prostredníctvom:

 • kuriér spoločnosti GLS - doručenie zásielky do 2 pracovných dní. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke. V prípade, ak Vás nezastihne kuriér spoločnosti GLS na dodacej adrese, bude Vás telefonicky kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.
 • osobný odber - objednaný tovar si môžete vyzdvihnúť osobne v našej prevádzke na Akademickej 4, 94901 Nitra. O tom, že je Váš tovar pripravený k odberu, Vás budeme informovať e-mailom a telefonicky. Platiť za tovar je potrebné vopred bankovým prevodom alebo platobnou kartou cez bezpečnostnú platobnú bránu PayPal. Tel.kontakt na osobný odber tovaru: 037 3811569.  

 

POŠTOVNÉ SLOVENSKÁ REPUBLIKA (zadarmo pri nákupe v hodnote nad 71 euro):

 a)Poplatky za prepravu kuriérskou službou pre Slovenskú republiku :

 • zásielky vrátane balného do 1 kg - 3,74 eur
 • zásielky vrátane balného do 2 kg - 3,88 eur
 • zásielky vrátane balného do 3 kg - 4,02 eur
 • zásielky vrátane balného do 5 kg – 4,42 eur
 • zásielky vrátane balného do 10 kg – 4,98 eur
 • zásielky vrátane balného do 15 kg – 5,56 eur
 • zásielky vrátane balného do 20 kg – 6,36 eur
 • zásielky vrátane balného do 25 kg – 7,18 eur
 • zásielky vrátane balného do 30 kg – 7,74 eur
 • zásielky vrátane balného do 40 kg – 10,08 eur

Číslo účtu pre klientov zo Slovenskej republiky (VÚB banka): SK4402000000001434244162                                             

 b)Poplatky za prepravu na DOBIERKU pre Slovenskú republiku):

 • zásielky vrátane balného do 1 kg - 4,82 eur
 • zásielky vrátane balného do 2 kg - 4,96 eur
 • zásielka vrátane balného do 3 kg - 5,10 eur
 • zásielky vrátane balného do 5 kg – 5,50 eur
 • zásielky vrátane balného do 10 kg – 6,06 eur
 • zásielky vrátane balného do 15 kg – 6,64 eur
 • zásielky vrátane balného do 20 kg – 7,44 eur
 • zásielky vrátane balného do 25 kg – 8,26 eur
 • zásielky vrátane balného do 30 kg – 8,82 eur
 • zásielky vrátane balného do 40 kg – 11,16 eur

Neprevzatím tovaru sa právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu nedá uplatniť.

Ak zákazník objednaný tovar neprevezme alebo odmietne prevziať, je povinný uhradiť náklady za poštovné a balné + náklady kuriérskej služby za vrátenie dobierky. Zákazník je povinný uhradiť tieto náklady do 7 dní od neprevzatia zásielky.

 

POŠTOVNÉ RAKÚSKO (zadarmo pri nákupe v hodnote nad 71 euro):

a) Poplatky za prepravu kuriérskou službou pre Rakúsko :

 • zásielky vrátane balného do 2 kg – 5,56 eur
 • zásielky vrátane balného do 3 kg – 6,23 eur
 • zásielky vrátane balného do 5 kg – 6,52 eur
 • zásielky vrátane balného do 10 kg – 7,25 eur
 • zásielky vrátane balného do 15 kg – 7,98 eur
 • zásielky vrátane balného do 20 kg – 8,71 eur
 • zásielky vrátane balného do 25 kg – 9,58 eur
 • zásielky vrátane balného do 30 kg – 10,81 eur
 • zásielky vrátane balného do 40 kg – 12,54 eur   

 - Číslo účtu pre klientov z Rakúska : SK4402000000001434244162, BIC /SWIFT: SUBASKBXXXX

POŠTOVNÉ MAĎARSKO (zadarmo pri nákupe v hodnote nad 71 euro):

a) Poplatky za prepravu kuriérskou službou pre Maďarsko :

 • zásielky vrátane balného do 2 kg – 4,54 eur
 • zásielky vrátane balného do 3 kg – 4,94 eur
 • zásielky vrátane balného do 5 kg – 5,23 eur
 • zásielky vrátane balného do 10 kg – 5,96 eur
 • zásielky vrátane balného do 15 kg – 6,70 eur
 • zásielky vrátane balného do 20 kg – 7,43 eur
 • zásielky vrátane balného do 25 kg – 8,29 eur
 • zásielky vrátane balného do 30 kg – 9,53 eur
 • zásielky vrátane balného do 40 kg – 11,26 eur

 - Číslo účtu pre klientov z Maďarska : SK4402000000001434244162, BIC /SWIFT: SUBASKBXXXX

POŠTOVNÉ VEĽKÁ BRITÁNIA ( zadarmo pri nákupe v hodnote nad 150 euro) - tovar posielame každé 2 týždne

 • zásielky vrátane balného do 15 kg – 15 eur
 • zásielky vrátane balného od 15 do 100 kg - 1 euro za každé kilo

 - Číslo účtu pre klientov z Veľkej Británie: SK4402000000001434244162, BIC /SWIFT: SUBASKBXXXX

POŠTOVNÉ OSTATNÉ ŠTÁTY EURÓPSKEJ ÚNIE :

Ceny poštovného (balné zadarmo) do ostatných štátov Európskej únie (Slovenská pošta - poistený balík 1.triedy do 100 eur) :

 • zásielky vrátane balného do 1 kg - 17,50 eur
 • zásielky vrátane balného do 2 kg - 19,50 eur
 • zásielky vrátane balného do 5 kg – 26,50 eur
 • zásielky vrátane balného do 10 kg – 39,00 eur
 • zásielky vrátane balného do 15 kg – 50,50 eur

- Číslo účtu pre klientov z EÚ : SK4402000000001434244162, BIC /SWIFT: SUBASKBXXXX

V prípade záujmu objednania tovaru aj do iných krajín mimo EÚ, kontaktujte nás prosím na mail : kontakt@dieta-shop.com


POZOR ! DOBIERKA !
Tým, že si zákazník vytvoril objednávku prichádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, a teda zákazník je povinný tovar prevziať a zaplatiť.
Zákon o ochrane spotrebiteľa síce umožňuje zákazníkovi tovar vrátiť do 7 dni od prevzatia, ale v žiadnom prípade mu NEUMOŽŇUJE TOVAR NEPREVZIAŤ.

7. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná.

8. Zľavy a zľavové kupóny

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť.

V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

Každú zľavu, alebo kupón je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo neuznať duplicitnú zľavu.

V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky či zľavového kupónu vyššia, než hodnota nákupu, rozdiel sa neprevádza na nový kupón a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

9. Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky internetového obchodu www.dieta-shop.com platia od 16.4.2012.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 Chcete sa nás na niečo opýtať? Vaše otázky adresujte na : kontakt@dieta-shop.com alebo nám zavolajte na tel.číslo: čísle 0944 736 856.

Spracovanie osobných údajov v súlades nariadením EÚ

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR - General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov v e-shope www.DIETA-SHOP.com. Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne s vaším súhlasom. A je na vašom slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo nie. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Vaše rozhodnutie plne rešpektujeme.

Bezpečie Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. Radi by sme Vás preto informovali o tom, aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

1. Účel spracovania

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, fakturácie alebo pre účely doručenia objednávok na Vašu kontaktnú adresu.

  • Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky alebo zákazníckej linky.
  • Upozornenie na dostupnosť tovaru. V prípade, že požiadate o stráženie dostupnosti tovaru, spracujeme Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu.
  • Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame Vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.
  • Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s Vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme Vás napríklad kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, aby sme Vám pomohli vytvoriť alebo dokončiť Vašu objednávku, oznámiť aktuálny stav Vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od Vás získali ďalšie informácie alebo Vás upozorniť, že musíte vykonať akciu nutnú na zachovanie aktívneho stavu vášho účtu.

 

2. Rozsah spracovania

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a ktoré nám poskytujete vedome:

 • meno
 • priezvisko
 • ulica a súpisné číslo
 • poštové smerovacie číslo
 • mesto
 • štát
 • krajina
 • telefónne číslo
 • názov spoločnosti
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • e-mailová adresa

Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome:

 • IP adresa

3. Doba spracovania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

4. Súbory Cookies

Pre potreby prispôsobenia obsahu nášho e-shopu www.dieta-shop.com Vašim preferenciám používame súbory Cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré si ukladá náš e-shop do Vášho webového prehliadača pri jeho návšteve. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím súborov Cookies, nastavte si vlastné pravidlá pre použitie Cookies vo webovom prehliadači na Vašom zariadení. V prípade, že zakážete použitie súborov Cookies, môže byť funkčnosť e-shopu obmedzená.

5. Reklamné a propagačné služby (tzv.Newsletter)

V e-shope DIETA-SHOP.COM používame mimo vybavenia objednávok Vaše kontakty k zasielaniu reklamných, alebo obchodných oznámení nášho obchodu. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

 • meno
 • priezvisko
 • e-mailová adresa

Údaje používateľov, ktorí sa prihlásili k odoberaniu noviniek z e-shopu (tzv. Newsletter) sú odosielané a spracovávané treťou stranou v rámci EÚ – francúzskou spoločnosťou MAILJET SAS, 13-13 bis Rue de l´Aubrac, 75012 Paris, France, ktorá prevádzkuje službu Emailing a ktorá dodržiava zásady európskeho nariadenia na ochranu osobných údajov. Dostupné sú na webovej adrese https://fr.mailjet.com/securite-et-confidentialite/

6. Právo na prístup k údajom

Používateľ e-shopu DIETA-SHOP.COM má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

7. Právo na prenositeľnosť údajov

Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi.

Nástroj pre stiahnutie údajov je používateľovi dostupný v časti "Účet > Ochrana osobných údajov (GDPR)" svojho zákazníckeho účtu.

8. Právo na opravu údajov

Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu. Svoje údaje si môže upravovať v časti "Účet" svojho zákazníckeho účtu.

9. Právo na obmedzené spracovanie údajov

Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

10. Právo na vymazanie údajov

Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.

11. Právo na zabudnutie

Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

12. Právo vzniesť námietku

Používateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.

13. Právo podať sťažnosť

Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR.

14. Zaznamenávanie požiadaviek používateľov

Prevádzkovateľ e-shopu DIETA-SHOP.COM je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.

15. Zabezpečenie ochrany údajov

Disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.

V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť na základe Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov poskytnúť žiadne služby.

V Senci, 25.5.2018


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop